Rwagasore: ubuzima, urugamba, umwizero

Muri uyu mwaka wa 2012, Uburundi buramutse buhimbaza imyaka mirongwitanu bumaze buronse intahe yo kwikukira. Umwe mu mboneza zarwanije intwaro ya gikoroni niwe yarwaniye n’ukwikukira kw’Uburundi. Uwo ni umuganwa atari umugani, Rudoviko Rwagasore, umwana w’umwami Mwambutsa Bangiricenge IV. Louis Rwagasore (1932 - 1961)

Mu kanya gato yamaze mu vya politike yarashoboye gukorakoranya abantu batari bake bahuje umugambi ukomeye : uwo nawo wari uwo kwikurako intwaro y’agahotoro ya ba kavantara. Mu matora yatunganijwe mu 1961, umugambwe wa Rwagasore, UPRONA, watahukanye intsinzi hanyuma aca agenwa kuba umushikirangoma wa mbere w’Uburundi. Mu nyuma y’imisi mike gusa ashinze Reta, kuwa 13 Gitugutu 1961 yaciye agandagurwa. Kw’itariki ya 01 Mukakaro 1962, Uburundi buronka intahe yo kwikukira ariko uwayirwaniye akanayigura ntiyashoboye kubona uwo musi uhambaye.

Le mausoleum en honneur de Louis Rwagasore à Bujumbura

Iyi reresi ishimikiye ku bivugwa n’abagendanye na Rwagasore, abamumenye mbere n’ivyanditswe n’abahinga ba kahise. Benshi barazi Rwagasore kw’izina gusa ariko si benshi bazi uwo yari we canke imigambi yari afise ku Burundi.

 

Iyi reresi rero yerekana ibijanye n’ubuzima hamwe n’urugamba rwa politike vya Rwagasore. Irerekana ko urupfu rwiwe mu vyukuri rutabaye ugutsindwa, ariko ko rurimwo umwizero ku Burundi.

 

Rwagasore: vie, COMBAT, ESPOIR a 2012 La Benevolencija Bujumbura production directed by Justine Bitagoye & Pascal Capitola